Wednesday, January 06, 2010

پرده بکارت به چه بهائی

پرده بکارت به چه بهائی

بیشترما ایرانیان میدانیم که برداشت، برخورد و نگرش ما درمورد پدیدهی بنام پرده بکارت سبب آن شده که این پدیده نقش بسیارمهم و سرنوشت سازی درزندگی بیشترخانواده های ایرانی بازی بکند. ما میخواهیم دراین نوشته وگفتگو با هم نگاهی به این پدیده یعنی پرده بکارت داشته باشیم. امید آنکه درپایان گفتگو بتوانیم با یاری شما هم میهنان هشیار، زیرک ، خردمند واندیشمند درجهت گره گشای این پدیده مذهبی ، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی گامی برداریم.
برای روشن شدن این پدیده ما آنرا درچهارچوب کشورومردم ایران و خاورمیانه بررسی خواهیم کرد. دراین بررسی به این موارد اشاره خواهد شد
برداشت یا برداشتهای بیشتر ایرانیان و ملیتهای گوناگون در پهنه خاورمیانه و برخورد آنان با پدیده ای بنام دوست دختر و دوست پسر
نقش مذهبی بنام اسلام و یکه تازی گروهی اوباش، جاه طلب و آدمکش بنام آخوند، حجت السلام و آیت الله با مسئله ازدواج، پرده بکارت وبرخورد مردم با این پدیده
برداشت یا برداشتهای بیشترما ایرانیان وملیتهای گوناگون درپهنه خاورمیانه وبرخورد آنان با پدیده های مانند شرافت، ناموس؛ آزادی، برابری مرد و زن وپدرسالاری
رفتن پدروپسربه کاباره وسپس تماس با زنان نگونبخت تن فروش
برخورد پدرو پسروواکنش آنان دربرابر پرسش اینکه اگرمادرودختر نیز بخواهند کار پدروپسررا بکنند. یعنی به کاباره بروند و سپس تماس با مردان دیگر
برداشت یا برداشتهای بیشترایرانیان و ملیتهای گوناگون درپهنه خاورمیانه و برخورد و واکنش آنان با پدیده ای بنام همجنس بازی مردان ، پسران، دختران وزنان
برداشت یا برداشتهای بیشترما ایرانیان وملیتهای گوناگون درپهنه خاورمیانه و برخورد آنان با پدیده های مانند انحرافات جنسی دربین پسران ودختران ایرانی و مسئله همجنس بازی، نزدیکی ازپشت یا آنال سکس، سکس دهانی یا اورال سکس، جلق زدن ونزدیکی کردن با حیوانات
تماس دختران تن فروش زیربیست سال با مرد های بالای چهل سال وتماس پسران زیربیست سال با زنان تن فروش بالای چهل سال

ما میبایست این را بپذیریم که همه انسان ها نیازبه این دارند که خواسته های جنسی خود را به گونه ای طبیعی، درست و انسانی برآورد نمایند. ما میبایست این را بپذیریم که تمایلات جنسی بین همه افراد یکسان نبوده؛ نیست و نخواهد بود. شدت، کمی وزیادی این تمایلات و بروز آن درسنین گوناگون بین افراد تقاوت دارد. ما میخواهیم بدانیم که آیا امکانات درست برای برآوردن تمایلات جنسی برای افراد درخاورمیانه به ویژه درکشورایران اشغالی و مذهبی تحمیلی بنام اسلام برایران و ایرانی؛ برای مردم ایران وجود داشته ودارد یا نه

ما میخواهیم بدانیم کدامین راه را میبایست برگزید
آیا اساسا" راه درستی برای انتخاب وجود داشته، دارد یانه. درمان درد کجاست؟
چرا این تعصبات کورکورانه مذهبی درنهایت منجر به انحرافات جنسی شده ومیشود؟
آیا همه چیزرا درخفا نگهداشتن و خود و دیگران را فریب دادن درمان درد میباشد؟
آیا راه درست برای هردختر و پسراین است که اینان بتوانند دریک محیط و فضای آزاد و سالم، پیوند های چنسی به شکل درست داشته باشند وبا برآورد نیازهای جنسی خود بتوانند برای آینده خود و جامعه ای که میخواهند درآن زندگی کنند برنامه بریزند؟

همانگونه که میدانید. سخن گفتن درمورد این پدیده نیازبه نوشتن کتاب و کتابها دارد. اما من میخواهم دراینجا کوشش کنم با نوشتن این نوشته برای روشن شدن پدیده ای بنام بکارت و نقش آن درایران. این پدیده را درایران و بین ایرانیان آغاز کنم. تا پیش درآمدی شود برای بررسی های ژرفترو گسترده دردریهنه گیتی، به ویژه درخاورمیانه وکشورمان ایران.
اگرما با یک دید پژوهشگرانه به پدیده پرده بکارت نگاه بکنیم ، خواهیم دید که مسائل جنسی یا بهتربگویم انحرافات جنسی درایران به بدترین روشتها ادامه داشته ودارد. درزمان دیکتاتوری بنام حاج محمد رضا شاه پهلوی بخشی ازنوجوانان و جوانان پسرچه شهری و چه روستائی دردوران نوجوانی وجوانی برای برآوردن نیازهای جنسی خود با روی آوردن به مسئله ای که آنان ازاو بنام دختربازی نام می بردند و می برند و بیشترنوجوانان و جوانان پسر چه شهری و چه روستائی دردوران نوجوانی و جوانی برای برآوردن نیازهای جنسی خود با روی آوردن به دیگرپسران که ازچهره زیبا ی برخورداربودند. یا اینکه با حیوانات ازچمله خر؛ کرخر؛ گوسا له ؛ گوسفند؛ جلق زدن وهرآنجه که دردست رسشان بود برآورد میکردند. وزمانی هم که به سنین بالاتری میرسیدند و درآمدی داشتند. تماس با زنان نگونبخت تن فروش نیزبه لیستهای نام برده شده افزوده میشد
اکنون اگربیشتر ما مردان و زنانی که ازکشورهای خاوره میانه به ویژه ایران می آیم وسنی نیزازمان گذشته. این شهامت را داشته باشیم که به بیان واقعیت های وآنچه که خود انجام داده ایم بپردازیم. آن زمان ما بهتر خواهیم توانست به یاری نسل کنونی ونسل های آینده بشتابیم وبرای میارزه با این پدیده آستین ها را بالازده وکمربندها را محکمتر بسته و با شهامت وشرافتمندانه و خیلی انسانی به مبارزه دراین راه بپردازیم. ونخواهیم با فرهنگ پنهان کاری بگویم که این یک تف سربالا میباشد و بخواهیم این پدیده ویرانگررا برای هزارومین باره پنهان کاری کنیم

نزدیکی دختران و پسران: درمواردی که نوجوانان وجوانان پسربا دختران نزدیکی داشتند. دختران بدلیل همانا نگهداشتن پرده بکارت. و پسران بدلیل دچارشدن به انجرافات جنسی که بیشتربا هم جنسان خود داشتند و میخواستند که با دختران نیزازپشت نزدیکی نمایند. دربیشترموارد این نزدیک ازپشت انجام میگرفت(آنال سکس) ونه به شکل طبیعی خود که میبایست بین یک پسرودخترانجام بگیرد.زمانیکه ازاین دختران نگون بخت پرسیده میشد: چرا این کاررا میکنید؟ پاسخ میدادند: ما میخواهیم پرده یکارت را برا آن پدرسوخته ای های که میخواهد درآینده با ما ازدواج بکنند، نگهداریم

جلق زدن پسران ودختران: شوربختانه کتابها نوشته شده ازسوی بیشترپزشکان ایرانی نیزاین انحراف جنسی را بیشتر دامن میزد. برای نمونه کتابی نوشته شده درمورد مسائل جنسی ازسوی پزشکی بنام دکترحسن حصوری نوشته شده بود. این پزشک درپاسخ به پرسش اینکه آیا جلق زدن سبب کم کشدن اسپرم میشود یا نه؟ ویا اینکه اساسا جلق زدن کاردرستی میباشد؟ پاسخ میداد که " یک فرد میتواند هرجه خواست جلق بزند و این کار او سبب کم شدن اسپرم نخواهد شد". بگذریم از اینکه اساسا" پرسش کم شدن اسپرم یک پرسش ابلهانه میباشد. اما این پزشک گرامی بدین توجه نکرده بود که دختروپسری که جلق میزنند. اساسا اینان به این روشها عادت کرده ومیکنند. این کارآنان سبب آن شده وخواهد شد که اینان درزندگی آینده دیگربا روشهای طبیعی کمترازراه درست وطبیعی لذت ببرند وبا گرفتاری های مشکلات جنسی زیادی روبرو خواهند شد

عواقب هم جنس بازی در دوران نوجوانی و جوانی: نوجوانان و جوانان پسری که بارها و بارها با همجنسان خود نزدیکی کرده اند ومیکنند .یا با دختران ازپشت نزدیک نموده اند ومیکنند ویا جلق زده اند و میزنند. بیشتراین نوجوانان وجوانان درزمان تشکیل خانواده دچارانحرافات جنسی خواهند شد. اینان ازنزدیکی جنسی به شکل طبیعی لذت چندانی نخواهند برد. بارها پیش آمده ومی آید که این گونه افراد بازنان خود نیزخواهان این گونه نزدیکی (نزدیکی ازپشت آنال سکس)شده اند ومیشوند. وگرفتاری های زیادی را به با آورده اند ومی آورند

پدیده ای بنام دوست دختر(دختربازی) درکشورهای خاوره میانه و به ویژه درایران: برای روشن شدن مسئله بنام دوست دختر. من دراینجا به دید یک اروپائی ویک ترک اشاره میکنم. یکی جوان اروپائی(سوئدی)که با دوست دخترخود برای یک مسافرت به ترکیه رفته بود. برای من چنین بیان میکرد
"من با دوست دخترم بعنوان توریست به کشورترکیه رفته بودیم. یک روزیک جوان ترک به سوی من آمد و با زبان انگلیسی با من وارد گفتگو شد. پس ازچند دقیقه ای گفتگو ازمن پرسید که آیا میتواند دوست دختر خود را با دوست دخترمن عوض نماید؟! من از ازاین پرسش او به شدت خشمگین شده بودم وچهره هم ازاین پرسش ابلهانه وخشم خودم برافروخته شده بود. کوشش کردم که خشم خود را کنترول نمایم. وپاسخ نه به این جوان ترک دادم. پس ازاین رخداد همیشه این پرسش ابلهانه مرا شدیدا" رنج داده ومیدهد وهنوزمن پاسخی برای خودم درنیافته ام. که بدانم این جوان ترک چگونه به دوست دختر خود همانند یک هرزه ویک کالا نگاه میکرد ومی خواست این دختررا همانند یک کالا یا یک دخترهرزه با دوست دختر من عوض کرده و چند ساعتی نیزبتواند ازدوست دخترمن بعنوان یک دخترهرزه وکالا استفاده جنسی نماید

اکنون شاید کسی یا کسانی بیایند وبگویند که ما نباید یک مورد را گرفته و آنرا درپهنه یک کشور یا یک ملتی تعمیم داده و نتیجه بگیریم که همه یا بیشترمردم مسلمان ترک اینگونه برداشتی ازدوست دختر دارند. اما واقعیت این است که چنین برداشتی نه تنها درکشوری بنام ترکیه وملیتی بنام ترک وجود دارد. بلکه دربیشترکشورهای اسلامی به ویژه در کشورهای خاورمیانه وملییت ها که با خود پسوند مسلمان بودن را نیزیدک میکشند واقعیت داشته ودارد. بلکه با شهامت میتوان گفت که درتمامی این کشورهای چنین برداشتی ازدوست دختروجود دارد. برای روشن شدن مسئله به چند مورد اشاره میشود تا مورد بهتروبیشترروشن شود

چند مورد: من خود شاهد وگواه این گرفتاریها بوده وهستم .اساسا کلمه دختربازی کلمه ای است که درایران بکار برده میشود و متاسفانه این مسئله به اشتباه درمیان مردم جا افتاده. به شکلی که حتی دراروپا(سوئد) درگفتگو با یک دختر جوانی که ایران هم میرود ومیآید؛ داشتم. زمانی که من ازاو پرسیدم: چرا رژیم درایران با جوانان اینگونه برخودرمیکند؟ این دخترجوان پاسخ داد: برای نمونه پسرها میخواهند بروند بیرون ودختربازی کنند!! ورژیم میگوید چرا. توجه نمائید که یک دختر جوان ایرانی ساکن وبزرگ شده دریک کشوراروپائی ازکلمه ای استفاده میکند بنام دختربازی
شوربختانه واژه دختربازی برای آن بخش مرفه جامعه ایران نیزدرست تفهیم نشده. مسئله دوست دوختر، دوست پسربا مسئله دختربازی دواژه بسیارمتفاوتی هستند. اساسا دختربازی یعنی اینکه یک سری دخترهای که اساسا دراین چا وآنچا پرسه میزنند واین آقا پسرها میخواهند بروند ویکی یا چندتا ازآنان را تورکنند وبا وحده و وعیدهای کاذب. هرکاری که میخواهند بادختران بکنند. بعدهم بروند دنبال کارخودشان. اینان ازدختران بعنوان یک کالا! بعنوان یک تن فروش وهرزه استفاده کرده ومیکنند. به شکلهای گوناگون با آنان نزدیکی کرده ومیکنند. سپس پیش دیگران ودوستان خود رفته و میگویند که چه کارهای کرد ه ومیکنند. حتی ازاین کارهای خود عکس نیزتهیه نموده وبدوستانشان نشان داده و میدهند

من خود این مسائل را دربین ایرانیان ساکن اروپا نیزشنیده و دیده ام. بیشترپدران و مادران با غرورمیآیندد ومیگویند که "نمیدانی؛ پسران آنان 20 تا دوست دختردارند! وخنده این پدران ومادران وافتخارآنان به اینکه چه پسرهای دارند وبیا و بشنو ویژه گیهای که آنان برای این پسران خود بیان میکنند! اما همین پدران ومادران اگردخترشان یک دوست پسرداشته باشد. دیگربه غیرت اینان چنان برخورده که درآن زمان نه تنها دهان خود را بازنمیکنند که ازاین مسئله سخن بگویند. بلکه تصمیم اینان این بوده و هست که دختریا باید کشته شود. یا اینکه هرچه زودترازدواج نماید! چرا که شرف وحیثیت وآبروی آنان وخانواده را به باد داده

فرهنگ پنهان کاری درمورد تجاوز جنسی به پسر: ما این را میدانیم که دربیشترخانواده های ایرانی. اگرخانواده بداند که بگونه ای پسرخانواده مورد تجاوز جنسی قرارگرفته. دراین جا هرآن چه که خانواده شدیدا" ازاین رخداد بسیارناگورخشمگین شده ومیشود. ودرمواری نیزبه زدوخوردهایی بسیارخونینی نیزمنجرشده ومیشود. اما خانواده دراینجا هرگزسخن ازشرف وحثیت و آبروی خانواده سخن نمیگوید. بلکه به جای پیگیری عوامل این پدیده و چاره اندیشی. شوربختانه کوشش شده ومیشود که با همان فرهنگ پنهان کاری این رخداد را پنهان نگهداشته وبا این کارخود و به خیال واهی مسئله را بگونه ای به فراموشی بسپارند

ازدواج با دخترباکره: ما نگاهی میکنیم به ایرانیانی که درهمین کشورهای اروپائی سکونت گزیده اند وزندگی میکنند. گروهی ازاین ایرانیان(مردان) با همان دیدی که نسبت به دوست دختر(دختربازی) دارند دست به گنده کاریهای گوناگون زده. وسپس به ایران میروند ودرآنجا با فروختن افاده. وبه رخ کشیدن اینکه اینان دریک کشوراروپائی زندگی میکنند. وبا همراه داشتن دلارهای آمریکای با خود. میخواهند که با یک دختران باکره ایرانی نیزازدواج بکنند. وبا بهربرداری ازاین موقعیت خود. سواستفاده کرده ازموقعیت خانواده های ایرانی ساکن ایران. وبا دادن امید، خوشبختی و یک زندگی با رفاه کامل. با خود یک دختران باکره ازایران برداشته و راهی کشورهای اروپائی نیزمیشوند. این مردان پس ازمدتی بدلیل همانا مشکلات وانحرافاتی که درمسائل نزدیکی داشته ودارند. میخواهند که با خانمهای خود(دختران باکره ایرانی که به همراه آورده اند) ازپشت نزدیکی / آنال سکس داشته باشند! این کارتا جای پیش میرود که به رسانهای کشورهای اروپائی نیزکشیده میشود.( من برای نمونه اشاره میکنم به برنامه تلویزیونی کشورسوئد. دراین برنامه اززبان دختری که ازایران آورده شده. شنبده می شود که اوبه دودلیل برای جدا شدن ازاین مرد ایرانی اشاره میکند. یکی اینکه شوهرش میخواهد که با اوازپشت نزدیک نماید/ آنال سکس داشته باشد. دیگری اینکه این مرد ایرانی به او اجازه نداده که ازخانه بیرون برود

دوختن پرده بکارت: ما درهمین رسانه های گروهی اروپائی می بینیم، می شنویم و می خوانیم که یک سری دختران ایرانی هستند که دراین کشورهای اروپائی بزرگ شده وبه همین دلیل به خود و پسران ایرانی این اجازه را نداده اند که ازآنان تحت عناوین دختربازی استفاده جنسی آن هم به شکل انحرافی( نزدیکی ازپشت/ آنال سکس) داشته باشند. بلکه دست به انتخاب دوست پسرزده اند وبه همین دلیل نزدیک جنسی به شکل طبیعی وسالم داشته اند و پرده بکارت ندارند. اما بخشی ازهمین گروه ازاین دختران وخانواده آنان نیزهنوزاین برداشت اشتباه را درمورد این پدیده با خود دارند. به همین دلیل با رفتن به پزشک و پرداختن پول های هنگفت. ازپزشک میخواهند که پرده بکارت آنان را دوخته تا اینان نیززمانیکه که میخواهند با یک پسرازدواج کنند. نشان بدهند که پرده بکارت آنان پاره نشده

مسئله نزدیکی پسران یا مردان ایرانی با پسران یا مردان دیگرپیش ازازدواج: برای روشن شدن این مورد به یکی ازروزنامه های سراسری سوئد بنام داگنزنیهیتر نگاه میکنیم. دراین روزنامه به تاریخ 21082000 دربخش داخلی صفحه 14 گفتگوی دارد درمورد گرفتاریهای هم جنس بازی درایران ومی نویسد. من برگردان آنرا دراینجا میآورم. سند"درایران این بسیارمعمولی است که مردان با دیگرمردان نزدیکی دارند. وتقریبا" درصد بالای ازمردان ایرانی پیش ازازدواج با دیگرمردان نزدیکی داشته اند واین به این دلیل میباشد که حکومت مذهبی و مذهبی بنام اسلام دراین کشور حاکم میباشد ومردان وزنان جدا ازهم نگهداشته اند" پایان سند)

واژه بچه بازی ودختربازی درخاوره میانه به ویژه درایران: اگرما بخواهیم مسائل انحرافات جنسی را بدرستی بررسی کرده و به دلائل آن به پردازیم. این را بایست به پذیریم که مسئله بچه بازی یا تجاوزبه پسران درکشورهای خاورمیانه با داشتن مذهبی بنام اسلام و به ویژه درایران بیداد میکند. اما همانا بدلیل فرهنگ پنهان کاری وحاکم بودن رژیم های فاسد ، فاشیستی و دیکتاتوری بربیشتر این کشورها. هرگزدرچین کشورهای مردم و رسانه های تحت سانسور و کنترول این رژیم ها سخن ازاین رخدادهای انحرافی گفته نمی زنند و نمی نویسند. واگرسخن ازاین پدیدها گفته نمی شود و رسانه ها درمورد این چنین پدید های ویرانگروخانمانسوزچیزی نمی نویسند. دلیل براین نیست که چنین انحرافاتی دراین کشورهای نیست. به همین دلیل بیشترافرادی که ازاین کشورها به کشورهای اروپائی می آیند. ومی بینند که دراین کشورها بنا به همانا رژیم های دمکراتیک و بازبودن جامعه. آزادی رسانه های گروهی، آزادی بیان و اندیشه. اگرچنین رخدادهای( تجاوزبه پسران) رخ میدهد. رسانه های گروهی نه تنها به این مسائل انحرافی می پردازند. بلکه ضمن پرداختن به این مسائل کوشش میکنند که با پی بردن به ریشه های این انحرافات. ویاری گرفتن ازپژوهشگران، به درمان آن نیزبپردازند. اما افراد آمده ازکشورهای خاورمیانه و ساکن کشورهای اروپائی چون می بینند و می شنوند که دراین کشورهای سخن ازاین رخداد ها میشود. به اشتباه و به خیال واهی خودفکرمیکنند که. انحرافات جنسی تنها دراین کشورها وجود دارد وچنین گرفتاریهای درکشورهای خودشان وجود نداشته وندارد و خود رانیز به خری میزنند که چنین چیزهای را درکشورشان ندیده ونشنیده اند(فرهنگ پنهان کاری).

بیشترایرانیان میدانند که درایران حوزه های فتنیه که ازآنان بنام حوزه های علمیه نام می برند. یکی ازبزرگترین مراکزانحرافات جنسی است. بیشترایرانیان میدانند که کارتجاوزبه پسران(بچه بازی) درپهنه ایران ودربین همه افشار جامعه شوربختانه وجود دارد.( تجاوزبه پسران بین بستگان نزدیک، تجاوز آموزگاربه دانش آموز، تجاوزدانش آموز پسربه دانش آموزپسر، وغیره ) من دراینجا تنها به یک مورد اشاره میکنم. اما اگربخواهم سخن بیشتردرمورد این مسئله انحرافی و ویرانگربگویم می بایست کتابها نوشت

گقته های یک طلبه جوان: من درزمانی که درایران بودم. بعنوان مشاوراموراجتماعی کارمی کردم. به همین دلیل درپیوند با مردمی بودم که گرفتاری های اجتماعی داشتند. دریک مورد با پسریک خانوادهای روبرو شدم که خانواده اش بدلیل مسائل مذهبی اورا به یکی ازاین حوزه های فتنیه فرستاده بودند. تا این پسردرآنچا طلبه شود. این پسرنگون بخت که کمی هم خوش جهره بود. میگفت زمانی که پدرومادرش اورا به این مکان فرستادند. اودراین حوزه بدست یک آخوند که خود را حجت الله مینامید، وخانواده اونیزبا این آخوند آشنای قبلی داشتند، سپرده شد. تا ایشان کارطلبگی را آغاز نماید. اما این فرد زمانی که نزد این آخوند بود ازسوی اوموردتچاوزجنسی قرارمیگیرد. وپس ازمدتی ، یک روزآخوند دیگری به نزد این آخوند می آید و میگوید: قربان خواستم ببینم اگرکتاب راخوانده اید وتما م شده . من آنرا قرض بگیرم. آخوند درپاسخ میگوید: من تا چند روزدیگرکتاب را تما م میکنم. پس ازچند روزآخوند این پسررا تحویل آخوندی میدهد که میخواست ازاو کتاب قرض بگیرد. و به اومیگوید که شما میبایست دروس خود را نزد این آخوند ادامه بدهد. این پسرنگون بخت زمانیکه بدست این آخوند داده میشود. متوجه میشود که این آخوند نیزهمان کارهمجنس بازی را با او شروع میکند که آخوند پیشین میکرد. پس ازآن متوجه میشود که منظورآخوند ازقرض گرفتن کتاب چی بوده. این فرد درشرایط روحی بسیاربدی ونا گواری به سرمی برد ونه میتوانست وشهامت این را داشت که کارطلبگی خود را رها کند. ونه میتوانست وشهامت این راداشت که به بیان این رخداد نزد خانواده خود به پردازد! چرا که میدانست که خانواده او نه این فاجعه را باورخواهد کرد نه این را خواهد پذیرفت

این طلبه نگون بخت میگفت که اساسا" تجاوزجنسی به طلبه های نوجوان یک مسئله روزمره درتمامی حوزه های فتنه میباشد وآنهم دلیلش به سربردن شبانه روزی بیشتراین آخوندها وطلبه میباشد. اوادامه میداد که این جنایتکاران این جنایت را برای خود ودیگران نیزبسیارساده کرده اند. وآن اینکه با برپای شبهای دعا بنام های گوناگون (برای نمونه دعای کمیل) و دربرپای مراسم تاسوعا و آشورا و ایام رمضان درپای منابرفریاد برمی آورند که ای برادران و خواهران مسلمان شما هرچه گناه کرده باشید. اگرامشب توبه کنید وازخداوند بزرگ بخواهید که گناه هان شما را ببخشد. خداوند درچنین ایام همه گناهان شما را خواهد بخشید

دودیدگاه: گروهی هستند که میگویند: زمانیکه یک زن دریکی ازخیابانهای کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران میرود یا منتظرتاکسی یا منتظرهمسرخود ایستاده. بیش از400 تا ماشین می ایستند و بوق میزنند. اینان ادامه میدهند که بیشتر مردان ایرانی به چنین زنانی همچون یک زن تن فروش نگاه میکنند. ( شوربختانه این مسئله وجود دارد) اما اشکال این افراد دراینجاست که اینان عامل با عاملین/عواملین چنین گرفتاری را مردان ایرانی میدانید که دارای چین فرهنگ؛ برداشت و برخوردی هستند. نه جامعه، نه سیستم حاکم برایران ومردم ایران. این افراد همزمان میگویند که درجوامع اروپائی اگریک زن نیم لخت درخیابان ایستاده باشد یا ازخانه بیرون برود. کسی به او نگاه نمیکند.
مشکل این افراد دراین است که زمانیکه اینان ازایران ومردان ایرانی سخن میگوید. مردان ایرانی را مورد حمله خود قرارمیدهند و مشکل را مشکل مردان میدانید. نه جامعه، نه مذهبی بنام اسلام و سیستم حاکم برایران و ایرانی. اما زمانیکه ازاروپا و مردان اروپائی سخن میگویند. به جامعه اروپا اشاره میکنید؛ نه به مردان اروپائی

این افراد باید بدانند که مشکل بیشترهم میهنان ما؛ مشکل مهین ما ایران را میبایست درسیستم حاکم برکشور، درمذهبی بنام اسلام حاکم برکشور ومردم ، درجامعه بسته بوجود آمده بوسیله حکامان با بهتربگویم چماق بدستان که هرگونه آزادی را ازمردم سلب کرده اند؛ جستجوکنند. اگرچنین بکنند؛ پس ازآن خواهند توانست به ریشه یابی درد ها و مشکلات پی ببرند وآنها را یکی پس ازدیگری درمان کنند. اینان میبایست ابتدا یک نگاه ژرفی به جامعه وسیستم داشته باشند.سپس ببینند. که این جامعه وسیستم یک جامه باز/نیمه بازویک سیستم دمکراتیک/نیمه دمکراتیک وبدورازاحکام مذهبی میباشد. یا یک جامعه بسته ویک سیستم خودکامه و سرکوبگر با احکام مذهبی. سپس خواهند توانست پدیده ها ؛ مسائل وگرفتاری های موجود درچنین جامعه و سیستم را با جامعه وسیستم مخالف اومقایسه نمایند وبه داوری بنشینند. نه اینکه به مردم سرکوب شده وستم دیده آن حمله کنند. اینان باید بدانند که مردم ایران نیزهمانند مردم اروپا لیاقت آزادی و دمکراسی را داشته ودارند

اینان اگرکمی به خودشان زحمت بدهند؛ خواهند توانست که مشکل خود ومردم ایران به ویژه زنان را درسیستم حاکم برایران؛ درجامعه حاکم برایران؛ درمذهب حاکم برا یران که برپایه تن فروشی( صیغه؛ چند زنی) خفقان؛ کشتار؛ غارت ؛دزدی؛ خشنونت( دست و پا بریدن؛ بدارکشیدن؛ سنگسارکردن، چشم درآوردن؛ انگشت و پا بریدن ) تروروسرکوب پایه ریزی شده؛ پیدا کنند
اینان گفتگوازفرهنگ میکنید. اما درگفتگوهای روزمره خود ازواژه دختربازی استفاده میکنند.آیا هرگزاینان به این واژه دختر بازی فکرکرده اند؟ شاید واژه بچه بازبرای اینان بسیاربارمنفی داشته باشد؛ اما نه دختربازی. اساسا" شاید اینان واژه پسربازی را هرگز نشنیده باشند
دختربازی یک واژه ای است که درجوامع بسته درسیستم های سرکوبگروخودکامه درکشورهای زیرسلطه مذهب استفاده میشود ومعنی آن یعنی گول زدن دختر. یعنی استفاده جنسی کردن ازدختر. یعنی تبدیل دختر به یک کالا. یعنی استفاده کردن ازدختربه هرشکل وفرمی که بخواهی. بیشترمردم درچنین جوامع و کشورها شنیده اند که دربیشتر کشورهای اروپائی پسردوست دختردارد ودختردوست پسر. اما اینان بدرستی نفهمیده اند یا نخواسته اند که بفهمند که دوست پسرودوست دختریعنی چی. اینان(زن و مرد؛ دخترو پسر)ازواژه دختربازی استفاده کرده و میکنند وپسران کوشش میکنند که به دیگران نیزنشان بدهند که اینان بیشترازبیستا دوست دختردارند

راه حل: واژه دوست دختردراروپا معنی ومفهوم دیگری دارد. به همین دلیل میباشد که واژه دوست پسرنیزوجود دارد. نه واژه دختربازی و پسربازی. معنی ومفهوم این دوواژه( دوست دختر ودوست پسر) دراروپا یعنی یک دختروپسری که با هم پیوند دارند. با هم درمورد مسائل زندگی؛ نیازهای جنسی؛ برنامه های که درآینده دارند گفتگووتبادل نظرمیکنند. پدرومادرهردودرجریان این پیوندهستند ودختران وپسران درموارد های گوناگون نیزازپدرومادران خود رهنمود های میگیرند. نیازهای جنسی خود را درخانه پدرومادرانشان ودردرون اطاق خواب های خود و به شکل طبیعی، درست وآگاهانه برآورد میکنند. نه تنها پنهان کاری درکارنیست. بلکه درمواردی نیزازیاری ومشورت پدران ومادران خود نیز بهره میگیرند. اگردرزمان داشتن پیوند تحت عنوان دوست دخترودوست پسربا همدیگربه روحیات وتفکرات همدیگر آشنا شدند وهمدیگررا بهتروبیشتردرک کردند. این پیوند به زناشوی می انجامد واگرچنین نبود ازهم جدا میشوند. دراینجا سخن ازفریب؛ سخن ازنیرنگ؛ سخن ازسواستفاده جنسی؛ مخفی کاری نیست.دراین چنین پیوندی دخترکالا به حساب نمی آید. این روش میتواند الگو برای داشتن دوست دخترودوست پسربرای ملیتهای کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران باشد. نه دختربازی ، همجنس بازی ، بچه بازی وانحرافات جنسی و صدها گرفتاری های ویرانگردیگر. سخن را درهمین جا به پایان می بریم و امید وارم که این نوشته گامی باشد برای آغازیک کارفرهنگی ، اجتماعی بزرگ و شکستن فرهنگ مقدس گرای و پنهان کاری

شما میتوانید برای خواندن نوشته های بیشتروگوناگون به وبلاگ کوروش ایرانی رفته وچنانچه مایل بودید میتوانید دیدگاه های خود را نیزدرمورد این نوشته ودیگرنوشته ها به آدرس کوروش ایرانی بفرستید
آدرس وبلاگ و آدرس پستی
www.korushirani.blogspot.com
korushkorushkorush@yahoo.com
با سپاس فراوان کوروش ایرانی‏2010‏-‏01‏-‏04

No comments: